RADIO BOLSA

Trong khi nhấn và giữ nút “Ctrl”, nhấn nút “F5” để reset trang

nhà của Radio Bolsa.

Có nhiều cách để nghe Radio Bolsa ngoài radio thông

thường:

Hoặc gọi số phone (253) 458-8479 để nghe qua phone. Chỉ sử

dụng nếu phone của quý vị có mua chương trình unlimited số

phút gọi.

Download và install app. Radio Bolsa trên smart phone sđể

nghe, cần có data hoặc wifi.

Nghe live Radio Bolsa tại San Jose, download và install app.

KVVN trên smart phones để nghe, cần có data hay wifi.

Ðể nghe các audio files từ trang nhà của Radio Bolsa, quý vị

cần install Realplayer và set up theo chỉ dẩn như sau:

Open “Realplayer” – Chọn “Tools” – Chọn “Preferences” –

Chọn “Media Types” – Check mark “mp3”.

Chọn “Playback Seting” – Check mark “Enable TurboPlay” và

“Instanly Play”

HƯỚNG DẨN
Live broadcast: Monday through Friday 9am-12 pm on KALI-FM 106.3 and KVVN-AM 1430 6pm-10 pm on KVNR-AM 1480 Nghe live tại San Jose qua “kvvn” app trên smart phones Nghe 24/24 - 7 days / week. “radiobolsa” app trên smart phones hoặc gọi (253) 458 - 8479 để nghe qua phone