RADIO BOLSA

Trong khi nhấn và giữ nút “Ctrl”, nhấn nút “F5” để reset trang

nhà của Radio Bolsa.

Có nhiều cách để nghe Radio Bolsa ngoài radio thông

thường:

Hoặc gọi số phone (253) 458-8479 để nghe qua phone. Chỉ sử

dụng nếu phone của quý vị có mua chương trình unlimited số

phút gọi.

Download và install app. Radio Bolsa trên smart phone sđể

nghe, cần có data hoặc wifi.

Nghe live Radio Bolsa tại San Jose, download và install app.

KVVN trên smart phones để nghe, cần có data hay wifi.

HƯỚNG DẨN
Live broadcast: Monday through Friday 9am-12 pm on KALI-FM 106.3 and KVVN-AM 1430 6pm-9 pm on KVNR-AM 1480 Nghe live tại San Jose qua “kvvn” app trên smart phones Nghe 24/24 - 7 days / week. “radiobolsa” app trên smart phones hoặc gọi (253) 458 - 8479 hay 585- 652-0611 để nghe qua phone
Học Khu Garden Grove Học Khu Garden Grove
Tôn Giáo Tôn Giáo